Uchwała Nr/LVII/633/22

Super User
Kategoria:

UCHWAŁA NR LVII/633/22 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/634/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Integracyjny Żłobek w Szklarskiej Porębie oraz ustalenia maksymalnej stawki za wyżywienie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022r., poz. 599 ze zm.) oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwała, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LI/634/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Integracyjny Żłobek w Szklarskiej Porębie oraz ustalenia maksymalnej stawki za wyżywienie § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się maksymalną dzienną stawkę opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 12,00 zł”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVII/633/22 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2022 r.

Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022r., poz. 599 ze zm.) w związku z art. oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.), Rada Gminy jest uprawniona do ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Integracyjnym Żłobku „MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” w Szklarskiej Porębie utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.
W dniu 02 czerwca 2022 roku Pani Maria Misztal – dyrektor placówki Samorządowego Integracyjnego Żłobka „MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” w Szklarskiej Porębie złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w § 2 uchwały dotyczącej maksymalnej stawki opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, polegającej na zwiększeniu kwoty z 8,00 zł na 12,00 zł. od dnia 01.09.2022 r.
Obowiązująca uchwała nr LI/634/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez Samorządowy Integracyjny Żłobek „MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” w Szklarskiej Porębie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szklarska Poręba zmienionej uchwałą nr XXVII/287/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2020 r. ustaliła maksymalną wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Integracyjnym Żłobku „MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” w Szklarskiej Porębie w wysokości 8 zł., jednakże dotychczasowa kwota ze względu na wzrost kosztów utrzymania placówki oraz inflację w praktyce okazała się niewystarczająca.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

pobierz

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE:

Super User
Kategoria:

Żłobek jest finansowany ze środków własnych miasta i jest placówką bezpłatną.
Rodzic płaci jedynie za wyżywienie dziecka.

1. Płatność uiszczana jest Z GÓRY! do dnia 10-go każdego miesiącu, ( czyli Rodzic/Opiekun płaci do 10-go za miesiąc bieżący kwotę która podamy Wam na karteczkach umieszczonych w szafkach )
2. Płatności należy dokonywać na konto ( tak jak do tej pory – to pozostaje bez zmian):
Przedszkole Samorządowe nr 2,
ul. Osiedle Huty 1 ,
58-580 Szklarska Poręba
09 1090 1984 0000 0001 3444 9822
3. NIEOBECNOŚCI dzieci zgłaszamy do godz. 13.00 !!! dnia poprzedzającego dzień nieobecności i DOKŁADNIE informujemy przez ile dni będzie trwała nieobecność.
Nieobecności zgłaszamy TYLKO SMS !! na nr tel. +48509823383
Nieobecności zgłoszone ustnie czy telefonicznie nie będą wpisywane w dziennik ewidencji.
Podany nr tel. jest podany tylko do spraw związanych z ewidencją dzieci ( nr kontaktowy do żłobka we wszelkich innych sprawach pozostaje bez zmian: 75/7677460 )
Przykładowa treść SMS: „Zgłaszam nieobecność dziecka…………….w dniach ……….”
4. Za każdy dzień nieobecności ( PRAWIDŁOWO zgłoszonej) zostaną naliczone odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej.
Przykład 1:
Planujecie absencję dziecka ( z różnych przyczyn ) –poinformujcie nas o tym najpóźniej w przeddzień nieobecności ( do godz.13.00 ! ) aby został Wam naliczony odpis za te dni.
UWAGA! Zgłoszenie nieobecności w pierwszym dniu absencji oznacza, że za 1-y dzień nie zostanie naliczony odpis ( dopiero za każdy kolejny dzień ). Nie zgłoszenie absencji w ogóle skutkuje tym, że będzie obciążeni opłatą za każdy dzień.
Przykład 2:
Nie ma Państwa X dni bez żadnego ZGŁOSZENIA SMS - nie zostają Państwu naliczone żadne odpisy, będziecie Państwo obciążeni kosztem wyżywienia za każdy dzień ( nawiązując do Przykład1)
Przykład 3:
Zgłaszacie Państwo SMS rano, że dziecko nie będzie obecne w żłobku ( z różnych przyczyn ) – za ten dzień niestety zostaje Państwu naliczona OBECNOŚĆ, ponieważ nie został zachowany termin zgłaszania nieobecności.
Przykład 4:
Otrzymujecie Państwo tel. ze strony żłobka, że dziecko trzeba odebrać z uwagi na niedyspozycję (gorączka, infekcja, itp.)….i co z kolejnymi dniami?
Są 2 możliwości postępowania w takich przypadkach ( możliwe TYLKO w momencie odesłania dziecka do domu z ramienia żłobka):
a) w momencie odbioru dziecka ze żłobka, Rodzic SAM decyduje i informuje nas od razu czy kolejnego dnia przyprowadzi dziecko czy nie ( jeżeli poinformuje nas, że dziecko nie będzie obecne kolejnego dnia to musi liczyć się z tym, że jest to decyzja wiążąca i nie może przyprowadzić dziecka ponieważ nie będziemy mieli zapewnionego dla dziecka żywienia !!! ) lub
b) po konsultacji z lekarzem w dniu odesłania dziecka…najpóźniej do godz. 18.00 przesyła SMS z informacją czy dziecko będzie obecne/nieobecne w żłobku kolejnego dnia czy nie ( jeżeli chcecie przyprowadzić dziecko do żłobka kolejnego dnia to przypominamy, że KONIECZNE JEST zaświadczenie od lekarza/oświadczenie rodzica, iż dziecko jest zdrowe i nie ma infekcji wykluczającej go z pobytu w żłobku).
Przykład 5:
Zgłosiliście nieobecność dziecka, np. przez 5 dni jednak zmieniacie plany i chcecie przyprowadzić dziecko 4-go i 5-go dnia….wówczas należy zgłosić taki fakt ZMIANY do godz. 13.00 ! dnia 3-go.
Bez jakiegokolwiek zgłoszenia nie będziemy mogli zapewnić dla Państwa dziecka wyżywienia i tym samym nie będzie przyjęte do żłobka.
PODSUMOWUJĄC:
Z góry zakładamy obecność Waszych dzieci PRZEZ CAŁY MIESIĄC i to Wy musicie zadbać o zgłaszanie absencji tak, aby niepotrzebnie nie obciążać własnych portfeli