UCHWAŁA NR LXXXI/878/23 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Super User
Kategoria:

w sprawie zmiany statutu Samorządowego Integracyjnego Żłobka „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ze zm.), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1. Treść § 8 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr LI/632/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Integracyjnego Żłobka pod nazwą „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie i nadania statutu, otrzymuje brzmienie:

  • „2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez rodzica dziecka za dany miesiąc z dołu, w terminie do 10-go dnia kolejnego miesiąca (za poprzedni zakończony miesiąc).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:
Janusz Lichocki

pobierz

UCHWAŁA NR LXXXI/877/23 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Super User
Kategoria:

W sprawie zmiany uchwały nr LI/634/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Integracyjny Żłobek w Szklarskiej Porębie oraz ustalenia maksymalnej stawki za wyżywienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ze zm.), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/634/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Integracyjny Żłobek w Szklarskiej Porębie oraz ustalenia maksymalnej stawki za wyżywienie § 2 otrzymuje brzmienie:

  • „§ 2. Ustala się maksymalną dzienną stawkę opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 15,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:
Janusz Lichocki

pobierz